Tancar notícia

Política de privacitat

Avís legal:

Titular del web: ASSOCIACIÓ D'INICITIVES SOCIALS AD'
Adreça: C/ JOAN ALSINA, 3, 2 PLANTA 17003 GIRONA
Correu electrònic: direccio.general@adgirona.org
Telèfon: 972 215 917
Fax: 972 225 218
Lloc Web: www.adgirona.org.

L’Associació d’Iniciatives Socials és una associació constituïda el 22 de febrer de 1994 a la ciutat de Girona, i inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número 585328 
NIF: G17397134

Els continguts d'aquest web han estat elaborats per L’Associació d’Iniciatives Socials. Es prohibeix la reproducció total o parcial d'aquests continguts sense citar el seu origen o sense haver obtingut l'autorització expressa de l’Associació d’Iniciatives Socials. L’entitat es reserva el dret d'actualitzar els continguts i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.

Dades de carÓcter personal

L'Associació d'Iniciatives Socials, en acompliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal, subministrades de manera voluntària, mitjançant petició dirigida a L'Associació d'Iniciatives Socials, C/ Joan Alsina, 3 2 planta, 17003 Girona. Així mateix es pot contactar a través de correu electrònic direccio.general@adgirona.org o per telèfon trucant al 972.215.917

Per què hem d'esforçar-nos a assegurar als infants la supervivència si no se'ls pot garantir una existència feliç?

DATA ACTUALITZACIË 30/09/2013

Política de qualitat

Tots el serveis que gestiona AD'Iniciatives Socials estan cerrificats en ISO 9001:2008 des del mes de juliol del 2012.

AD'Iniciatives Socials treballa en l'atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells més vulnerables o en situació de risc social. La nostra activitat se centra en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància i l'adolescència, incidint en el seu entorn i en la societat.

AD'Iniciatives Socials volem aconseguir un reconeixement per la nostra solvència tècnica i econòmica. La nostra visió és prestar serveis diversificats, excel·lents i innovadors, per donar resposta a necessitats actuals i futures dels nostres grups de interès, essent un referent a Catalunya en el nostre àmbit de treball, sense perdre la nostra identitat de Girona i per Girona, amb una estructura àgil i adaptable que garanteixi un tracte proper.

Els membres de l'entitat ens comprometem a:

 • Establir una organització interna eficaç enfocada a la planificació i seguiment d'actuacions i a la qualitat i excel·lència.
 • Complir els requisits de les parts implicades (treballadors, proveïdors, usuaris, clients) per fomentar la millora continua en tots els nostres àmbits.
 • Planificar el mecenatge per obtenir suport econòmic per portar a terme i nodrir projectes de l'entitat.
 • Realitzar una bona representació externa que generi confiança, credibilitat i reconeixement.
 • Ser visibles i fer-nos com a entitat del Tercer Sector social.
 • Establir relacions i aprendre amb l'empresa privada lucrativa.
 • Visualitzar-nos com una entitat proveïdora de serveis que dóna resposta a situacions emergents del nostre entorn. Comptar amb un anàlisi continuat del nivell qualitatiu dels serveis
 • Mantenir la motivació dels professionals treballant per la millora de les condicions laborals, la conciliació de la vida personal i professional i la formació continuada.
 • Potenciant i reconeixent els professionals de l'entitat.
 • Gestionar una comunicació interna eficaç que faciliti la creació i manteniment de les bones relacions amb i entre els seus membres, que els mantinguin informats, integrats i motivats per contribuir amb el seu treball a la consecució dels objectius de la organització.
 • Gestionar les idees i orientar-les per tal de millorar la organització i la qualitat dels serveis que ofereix la entitat
 • Cercar àrees de negoci que ens aportin guanys per adquirir un estatus d'autosuficiència
 • Dotar els nostres projectes de valor afegit.

Tota l'organització d'AD'Iniciatives Socials en general i la direcció en particular, accepta el repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat dels serveis que s'ofereixen, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir amb la nostra missió, arribar a assolir la nostra visió i fer-ho sempre tenint present els valors que tenim com entitat d'iniciativa social sense afany de lucre.

Girona, 9 de maig de 2012

Conxi Martínez Martínez Directora Gerent AD'

Iniciatives Socials

Properament podreu consultar el nostre Twitter amb totes les nostres notícies i novetats

AD' Iniciatives Socials | C/ Joan Alsina 3, 2¬ planta, 17003 - Girona | Tel: 972 215 917 | Fax: 972 225 218 | | www.adgirona.org

  Qui Som:

 1. Presentació
 2. Missió
 3. Finalitats
 4. Visió
 5. Ideari
 6. - Valors presents a l'entitat
 7. - Valors presents en la gestió
 8. - Principis
 9. Política de qualitat
 10. Marc teòric d'intervenció

  Organització:

 1. Organigrama
 2. Les persones
 3. Comunicació i participació

  Progrmes i projectes:

 1. - Àrea de recursos familiars

  - Àrea d'acolliments residencials

  - Àrea d'intervenció comunitària

  - Àrea de formació i d'inserció laboral

 2. Currículum
 3. Memòries

  Àmbit econòmic:

 1. Finançadors Col·laboradors
 2. Procedència dels Recursos
 3. Gestió dels Recursos
 4. Auditories de comptes

Empresa respectuosa amb el medi ambient